Stránky věnované
slovní deskové hře

OBCHODNÍ PODMÍNKY

A. Úvod
Tento nákupní řád je platný pro internetový obchod "Žahour", určuje podmínky prodeje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího (Mlok s.r.o.) a kupujícího (zákazník).

Informace o provozovateli internetového obchodu "Žahour" získáte v záložce NAPIŠTE NÁM.

B. Objednávka a dodávka zboží
1. Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

2. Veškeré podané objednávky jsou považovány za závazné.

3. Každá objednávka bude ihned po odeslání potvrzena formou e-mailové zprávy. Ta bude zaslána na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl při objednávce a bude obsahovat tyto informace: údaje o zákazníkovi, dodací adresu, údaje o objednaném zboží, počet kusů objednaného zboží, atd. Toto potvrzení posílá server automaticky.

4. Pokud je zboží fyzicky skladem, prodejce následující, nebo tentýž (v případě že je to možné) pracovní den zboží expeduje. V odpoledních hodinách pak dorazí na zákazníkův email informace o expedici.

5. Pokud je to možné, uvádějte při registraci (objednávce) i telefonický kontakt. Zadaný email si prosím před odesláním zkontrolujte. Do objednávky se uvádí pouze jedna emailová adresa.

6. Pokud zákazník po přijetí potvrzení objednávky zjistí, že je některý z údajů chybný nebo nedostatečně vyplněný je jeho povinností sdělit tuto skutečnost co nejdříve prodávajícímu. Nejlépe e-mailem na adresu zahour@zahour.cz. Zákazník napíše do předmětu zprávy "Oprava objednávky" a do jejího těla číslo objednávky a správné údaje.

C. Reklamace
1. Všeobecná ustanovení
Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží také jako záruční list, pokud tento není přiložen (závislé na výrobci a druhu zboží). Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem prodejního dokladu v případě, kdy je zásilka doručena smluvním přepravcem. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný záruční list, je povinen podat ihned (nejpozději do 3 dnů) písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

2. Záruční podmínky
a) Délka záruky je 24 měsíců.
b) Je-li závada pouze na části zboží (chybějící či vadné součásti), jsou chybějící součásti zákazníkovi dodatečně zaslány. V opačném případě bude zboží na náklady prodávajícího vyměněno.
c) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
* nešetrným zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou * používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci, * zboží bylo poškozeno živly, * zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

3. Reklamační podmínky
Reklamace vyřizuje výrobce na adrese sídla.

V případě že reklamace nebude uznána, prodejce si vyhrazuje právo požadovat po zákazníkovi úhradu poplatků za odeslání výrobku do servisu a zpět k zákazníkovi. Toto opatření jsem byl nucen zavést po několika opakovaných neuznaných reklamacích. Kupující pak může vyhledat soudního znalce, který výrobek prozkouší a určí zda prodávající pochybil. Pokud ano, prodávající uhradí kupujícímu náklady spojené s touto reklamací a výkon soudního znalce.

D. Odstoupení od objednávky – storno
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě Spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně (nebo emailem zahour@zahour.cz) uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14ti denní lhůty. Jakmile Odstoupení od smlouvy dorazí, vystavíme dobropis, který Vám pošleme. Tento dobropis je pak nutno podepsat a společně se zbožím zaslat do sídla firmy. Po kontrole balení a výrobků pak ihned vyplácíme smluvenou částku.

Při vrácení zboží se zákazníkovi nevrací finance spojené s expedicí výrobku(doprava).

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo opotřebováno), musí Kupující spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající Kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Kupující nemůže, podle odstavce 7 občanského zákoníku č.367/2000, odstoupit od kupní smlouvy:

1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

5. na dodávku novin, periodik a časopisů,

6. spočívajících ve hře nebo loterii

Prosím zabalte zboží tak, aby nebyl původní obal poničen! Nestačí obalení dárkovým papírem, takové zásilky většinou dorazí s potrhaným obalem. Upozorňujeme, že zásilky na dobírku nepřebíráme !

E. Rozpor s kupní smlouvou
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující práva na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. Rozpor s kupní smlouvou , který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci.

F. Práva a povinnosti prodávajícího
1. Prodávající se zavazuje vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v co možná nejbližší době. Pokud prodávající nebude moci expedovat zboží (z důvodu vyprodání zásob a podobně…), uvědomí zákazníka, nejpozději do 2 pracovních dnů od přijetí závazné objednávky, o situaci a nabídne mu náhradní řešení.

2. Prodávající se zavazuje vystavit ke každé objednávce daňový doklad a předat je zákazníkovi.

3. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

4. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (z důvodu vyprodání zboží a podobně…), nedohodne-li se s zákazníkem na novém plnění.

5. V případě, že zákazník uhradí platbu za objednávku před dodáním zboží a prodávající nebude schopen tuto objednávku uskutečnit, zavazuje se prodávající vrátit kupujícímu neprodleně plnou částku zpět.

G. Práva a povinnosti kupujícího
1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení, viz. Odstoupení od objednávky – storno.

4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, po zaplacení kupní ceny a po jeho převzetí.

H. Bezpečnostní ujednání - ochrana osobních údajů
Osobní údaje našich zákazníků nesdělujeme třetím stranám. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby společnosti Mlok s.r.o.


(c) 2015 Mlok s.r.o., zc.ruohaz@ofni